Pakalpojumi

Centrs nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un, kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos.

Mēs nodrošinam:

 • Diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus (aprūpe, uzraudzība);
 • Klientu ar dzīvojamo platību, ņemot vērā klienta vecumu, funkcionālo stāvokli un klientu savstarpējo psiholoģisko saderību;
 • Klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu - 4 reizes dienā;
 • TV katrā istabā;
 • Palīdzība un norādījumi, pamatojoties uz veselības stāvokli un aprūpes vajadzībām;
 • Dziedāšanas nodarbības reizi nedēļā;
 • Literatūras (žurnālu, avīžu, grāmatu) lasīšana;
 • Internets, Wi-Fi;
 • Iespējams saņemt klientam piemēroto tehnisko palīglīdzekli sadarbībā ar Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru;
 • Sociālā darba speciālistu pakalpojumus (klientu vajadzību novērtējums, klientu sociālās aprūpes un /vai sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana, palīdzība sadzīves jautājumu risināšanā, apmeklējumi ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c);
 • Nodarbības un speciālistu konsultācijas saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšana/attīstīšana, mūzikas, mākslas, kustību terapija, ārstnieciskā fizkultūra u.c. nodarbības speciālistu vadībā; piemēram, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas);
 • Friziera pakalpojumus;
 • Podologa pakalpojumus;
 • Dažādi pasākumi (pastaigas, ekskursijas, izbraukumi, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumi gan institūcijā, gan ārpus tās);
 • Klienta saskarsmes iespējas ar klienta piederīgajiem;
 • Klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšanu, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi.