Samaksas kārtība par pakalpojumiem

  • Uzturēšanās centrā izmaksā sākot no EUR 26,80 diennaktī;
  • Cena atkarīga no klientam noteiktā aprūpes līmeņa, istabiņas, kurā klients dzīvo;
  • Cenā neietilpst zāles, inkontinences līdzekļu izmaksas, ārstu speciālistu apmeklējumi, transporta izdevumi u.c.;
  • Klients maksā 85% no savas pensijas un piemaksas pie pensijas, vai sociālā nodrošinājuma pabalsta, vai invaliditātes pensijas un īpašā kopšanas pabalsta, ja tāds ir. Trūkstošo summu līdz pilnai pakalpojuma summai sedz persona, ar kuru noslēgts līgums par to, ka tā apņemas veikt maksājumus par sociālo pakalpojuma saņemšanu klientam;
  • Atkarībā no pašvaldības, kurā klients ir deklarēts, pastāv iespēja saņemt līdzfinansējumu sociālā pakalpojuma saņemšanai centrā. Piemēram, Rīgas domes Labklājības departaments (pašvaldība) maksā starpību starp Centra pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu līdz pat 400.00 EUR mēnesī.

Sadarbība ar Rīgas Sociālo dienestu

Centram ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālo dienestu.

Rīgas pilsētas pašvaldība klientiem, kas ir deklarēti Rīgā, sedz starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā EUR 400,00 mēnesī.

Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas pilsētas pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas

Sīkāka informācija par iespēju saņemt Rīgas pašvaldības atbalstu: ld.riga.lvPašvaldības apgādība

Klientam ir pienākums samaksāt par saņemtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 85% apmērā no pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem.
Ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta MK noteikumu Nr.275 noteiktajā kārtībā.  

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, klientam ir jādodas uz sociālo dienestu atbilstoši viņa deklarētajai dzīvesvietai.
Sociālajā dienestā ir jāiesniedz:
  • iesniegums par vēlmi saņemt ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Brīze";
  • jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību, kontrindikāciju neesamību, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi; (Izziņā norāda personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību.);
  • Jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija sociālajā dienestā . Klienti, kuriem ir sociālā dienesta nosūtījums uz ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu, turpmāk atrodas pašvaldības apgādībā un centrs ir atbildīgs par klientu un viņa vajadzībām;
  • citus dokumentus atbilstoši pēc sociālā dienesta pieprasījuma.